Privacyverklaring

Wolting Marketing Support (daarna te noemen WMS) verwerkt bij de uitvoering van haar werkzaamheden adres- en contactgegevens en is verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Deze gegevens worden gebruikt voor operationele en commerciële doeleinden zoals de uitvoering van een overeenkomst, marketing en CRM-gerelateerde activiteiten.

WMS hecht grote waarde aan het juist en veilig verwerken van contactgegevens.

Bij WMS is een onderscheid te maken in het verwerken van adres- en contactgegevens van;

 • respondenten (deelnemers aan leadgeneratie projecten en marktonderzoeken)
 • de levering van adresbestanden aan opdrachtgevers
 • de gegevens van relaties en prospects voor eigen marketingdoeleinden (CRM)
 • de gegevens die op de website worden achtergelaten

 

Gegevensverwerking bij uitvoering van onze sales- en marketingdiensten voor opdrachtgevers

Wij verwerken in onze Multi-client onderzoeken de contactpersonen en functies in specifieke branches. Deze gegevens worden met opdrachtgevers gedeeld indien hier toestemming voor is gegeven door de respondent. De medewerking aan onze onderzoeken is vrijwillig.

Als de respondenten aangeven voor toekomstige onderzoeken niet meer benaderd te willen worden dan wordt dit geregistreerd. In dezelfde onderzoeken wordt ook gevraagd of het emailadres eenmalig door onze opdrachtgevers mag worden gebruikt om de respondenten te informeren. Alleen van degene die hierop bevestigend antwoorden wordt het mailadres gedeeld.  

Voor marktonderzoeken ontvangen wij soms adres- en contactgegevens van onze opdrachtgevers. Daar wordt een verwerkingsovereenkomst voor getekend. Wij zullen de gegevens van deze lijsten nooit voor een ander doel gebruiken dan voor de afgesproken opdracht. In dit geval is onze opdrachtgever verantwoordelijk voor de rechtmatige verwerking van de gegevens.

Voor zowel het Multi-Client onderzoek als het andere marketingactiviteiten verzamelen wij niet meer gegevens dan noodzakelijk voor het doel van het onderzoek en wij verwerken de gegevens niet langer in dan noodzakelijk voor de uitvoering van het onderzoek.

Onze medewerkers zijn getraind om conform de richtlijnen voor bescherming persoonsgegevens te handelen en onze ICT-infrastructuur borgt een veilige netwerkomgeving.

Voor het maken van sales afspraken voor onze relaties handelen wij uit naam van de leverancier. Wij gebruiken hierbij gegevens uit onze eigen database of maken daarbij gebruik van de database van de leverancier. Indien de respondent er geen prijs op stelt om benaderd te worden, kan hij dit aangeven in het gesprek en zullen de gegevens worden verwijderd. Persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan de leverancier, indien de respondent hier expliciete toestemming voor heeft gegeven.


Dataprivacy bij de levering van adresbestanden

WMS verzamelt en bewaart gegevens van organisaties die actief deelnemen aan het handelsverkeer en zijn ingeschreven in het Handelsregister. Het betreft bedrijfsgegevens en persoonsgegevens van de wettelijk vertegenwoordiger(s) van het desbetreffende bedrijf en verantwoordelijken binnen diverse functiegebieden.

Deze persoonsgegevens zijn altijd gelinkt aan de functie van de persoon in de organisatie en zijn beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten. Personen worden niet gevolgd en directe e-mailadressen en doorkiesnummers worden niet vastgelegd.

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens waaronder ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, lidmaatschappen, gegevens over gezondheid en/of religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen. Wij accepteren ook geen opdrachten waarvoor de verzameling van bijzondere persoonsgegevens nodig is.

Wolting Marketing Support is gevestigd op de Fellenoordstraat 92, 4811 TJ in Breda. Wij hebben een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld; Gerard Wolting. Voor vragen met betrekking tot privacy kun je telefonisch of per email contact met hem opnemen.

De volgende bedrijfsgegevens* worden verwerkt binnen de bedrijvendatabase van WMS:

 • Bedrijfsnaam
 • Vestigingsadres
 • Telefoonnummer
 • Geslacht (wordt uitsluitend gebruikt voor een correcte aanhef)
 • Initialen
 • Achternaam
 • Verantwoordelijkheidsgebied

(*) Gegevens die mogelijk gerelateerd kunnen worden aan een natuurlijk persoon.


Gegevensverwerking voor eigen marketingdoeleinden

WMS verwerkt ook persoonsgegevens voor haar eigen marketingdoeleinden, zoals nieuwbrieven, brochures en informatie over relevante producten en diensten. Tevens gebruiken we een algemeen of direct telefoonnummer om (mogelijke) relaties te kunnen bereiken om onze dienstverlening toe te kunnen lichten. Deze gegevens staan in ons CRM systeem. De software leverancier waar wij heeft een AVG overeenkomst gestuurd waarbij  een veilige ICT omgeving wordt gegarandeerd.

WMS verwerkt de persoonsgegevens omdat er gebruik wordt gemaakt van onze diensten of omdat er interesse in onze diensten is getoond. WMS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens uit de CRM database worden niet met derden gedeeld.


Nieuwsbrief

Indien u zich wilt uitschrijven voor onze e-mailnieuwsbrieven kan dat via de uitschrijf link die u vindt in elke nieuwsbrief. Daarnaast kunt u uw verzoek tot uitschrijving sturen naar wolting@marketingsupport.nl of telefonisch doorgeven via +31(0)76-522 68 63. 

Google analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
 

Waarom verwerkt WMS persoonsgegevens?

WMS verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Wettelijke verplichtingen;
 • Het nakomen van onze overeenkomsten.
 • Het aanbieden en uitvoeren van onze diensten; het verstrekken informatie en persoonsgegevens uit de Bedrijvendatabase van WMS aan klanten;
 • Het onderhouden van onze klantrelaties;
 • Marketing doeleinden, bijvoorbeeld het sturen van de nieuwsbrief;Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De AVG biedt betrokkenen een aantal rechten. Om als betrokkene van deze rechten gebruik te maken, kun je telefonisch contact opnemen via +31(0)76-22 68 63 of per e-mail via wolting@marketingsupport.nl

 • Informatie en inzage
  U kunt inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken en we kunnen toelichten met welk doel WMS dat doet.
 • Wijziging
  Indien de persoonsgegevens die WMS van u geregistreerd heeft onjuist zijn en u deze wilt aanpassen, kunt u dat kenbaar maken via bovenstaand telefoonnummer of e-mailadres.
 • Vergetelheid
  U heeft het recht ons de persoonsgegevens die wij van u hebben, te laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden zoals administratie of uitsluiting die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking
  Indien u vindt dat WMS de persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerkt, kunt u die verwerking laten beperken. U heeft het recht de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) te stoppen.
 • Bezwaar (verzet)
  Voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen. We zullen dan die verwerking van uw persoonsgegevens zo snel mogelijk beëindigen.
 • Portabiliteit
  Indien u uw persoonsgegevens wilt laten overdragen kunt u hiertoe een verzoek bij WMS indienen.


Voor een correcte afhandeling, dient u een kopie van uw geldige legitimatiebewijs en een uittreksel van de Kamer van Koophandel van uw organisatie of van de organisatie waar u  werkzaam bent toe te voegen. Met de Kopie ID app van de Rijksoverheid kunt u eenvoudig een veilige kopie van uw identiteitsbewijs maken.

Naast bovenstaande rechten heeft u ook het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

Bewaartermijnen

 • Klanten
  De persoonsgegevens van onze klanten bewaren wij zo lang als nodig is om onze diensten te leveren, onze overeenkomsten na te komen of zo lang als nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Wij bewaren persoonsgegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is.
 • Organisaties
  Met het oog op een minimale gegevensverwerking bewaren wij de gegevens van organisaties niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van onze doelen.


Grondslagen van de verwerkingen

 • Klanten
  De verwerking van persoonsgegevens van onze klanten is noodzakelijk voor de uitvoering van de met de klant aangegane overeenkomst. Deze persoonsgegevens gebruiken wij voor onder andere de verwerking van uw bestelling, het versturen van facturen en onze elektronische nieuwsbrief.
 • Bedrijven, organisaties en functionarissen
  De gegevens die geregistreerd staan in het Handelsregister verwerken wij voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang. Ons gerechtvaardigd belang bestaat uit het nastreven van onze doelstelling: organisaties met elkaar in contact brengen. Hier is een zorgvuldige afweging aan vooraf gegaan.
  Wij verwerken gegevens van organisaties die actief deelnemen aan het handelsverkeer. Deze gegevens zijn door de betreffende bedrijven bewust openbaar gedeeld dan wel geregistreerd in het Handelsregister als zakelijke gegevens. Bij bedrijven worden telefonisch de namen van verantwoordelijken binnen een aantal functiegebieden uitgevraagd. Hierbij wordt nadrukkelijk het doel van de verrijking van de persoonsgegevens kenbaar gemaakt.
 • Derde ontvangers
  Voor de uitvoering van onze dienstverlening leveren we persoonsgegevens aan derden. Dit zijn zowel derde ontvangers als verwerkers. Klanten van WMS kunnen een deel van onze database kopen en gebruiken de daarin opgenomen gegevens voor diverse doeleinden waaronder, maar niet uitsluitend, sales- en marketingdoeleinden, verrijking van adressenbestanden, opschonen van adressenbestanden en het doen van marktonderzoeken. Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken zoals de Belastingdienst.


Contact

WMS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via wolting@marketingsupport.nl